Wyłącznie IPv6 powershell'em

Wyłączenie IPv6 w windowsie jedną linijką z wykorzystaniem PowerShell:

New-ItemProperty “HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters” -Name  “DisabledComponents” -Value  0xffffffff -PropertyType “DWord”