Jak przygotwac Windows 10 do pracy z AKS i Azure CLI

Przez 99,9% czasu pracuje na macOS. Maszyne wirtualna z Windows posiadam do PowerBI, czasem pełnego Visual Studio oraz okazajnoalnie do VPN do klinetów.

Bash Shell on Windows

Otwieramy Settings -> Update & security i wybieramy Developer mode w Use developer features i akceptujemy. Po tym klasycznie restart.

Potem Control Panel -> Programs -> Turn Windows features on or off -> wybieramy Windows Subsystem for Linux i znowu restart ;-)

AZ_REPO=$(lsb_release -cs)
echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ $AZ_REPO main" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
curl -L https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https azure-cli

Solariazed Dark -

Zapisujemy pilk config w %APPDATA%\wsltty

curl https://raw.githubusercontent.com/mavnn/mintty-colors-solarized/master/.minttyrc.dark --output  ~/.minttyrc

kubectl

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl
echo "source <(kubectl completion bash)" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

kube-ps1 i git-ps1

git clone https://github.com/jonmosco/kube-ps1.git ~/.kube-ps1 echo source ~/.kube-ps1/kube-ps1.sh >> ~/.bashrc echo source ~/.git-prompt.sh >> ~/.bashrc

echo PS1=’[\u@\h \W $(kube_ps1)]\$ ‘ >> ~/.bashrc