az cli i włączanie boot oraz basic diagnostic dla maszyn wirtualnych

Polecenia nie działają w cmd i PowerShell, więc jeśli masz Windows użyj shell.azure.com w trybie bash lub bash on Windows

basic diagnostics pozwala na zbieranie metryk z poziomu systemu operacyjnego maszyny wirtualnej takich jak zużycie CPU czy RAM.

Zakładam, że maszyna wirtualna i konto storage są w tej samej grupie zasobów. Na start przygotowanie zmiennych, czyli w miejsce komentarzy wpisujemy wartości docelowe i kopiuj wklej do konsoli. Tak samo z resztą poleceń.

VM=nazwa maszyny wirtualnej
RG=grupa zasobów
DIAG=konto diagnostyczne

Włączenie boot-diagnostics

az vm boot-diagnostics enable --name $VM \
               --resource-group $RG \
               --storage https://$DIAG.blob.core.windows.net/

Włączenie basic diagnostics

vm_id=$(az vm show -g $RG -n $VM --query "id" -o tsv)

default_config=$(az vm diagnostics get-default-config | sed "s#__DIAGNOSTIC_STORAGE_ACCOUNT__#$DIAG#g" | sed "s#__VM_OR_VMSS_RESOURCE_ID__#$vm_id#g")

storage_sastoken=$(az storage account generate-sas \
  --account-name $DIAG --expiry 9999-12-31T23:59Z \
  --permissions wlacu --resource-types co --services bt -o tsv)

protected_settings="{'storageAccountName': '$DIAG', \
  'storageAccountSasToken': '$storage_sastoken'}"

az vm diagnostics set --settings "$default_config" \
  --protected-settings "$protected_settings" \
  --resource-group $RG --vm-name $VM